www.cowboylifeandsong.com

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

โปรดนำบัญญัติตะวันตกคืนมา Bring Back the Code

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

poetry20coverBring Back the Code โปรดนำบทบัญญัติตะวันตกคืนมา

ผมเคยไปเจอ บทกวีคาวบอย “Bring Back the Code”  ของ  Jim & Mar  Reader  มีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจทีเดียว  สามารถฟังเสียงอ่านบทกวีของเขาได้ที่ http://www.cowboyreview.com/clips.htm

คนที่เคร่งศาสนาอาจหาว่าผมบ้า ศีลห้า ศีลแปด หรือบทบัญญัติ 10 ประการในศาสนาคริสต์ก็มีอยู่แล้ว จะมายัดเยียดอะไรกันอีก

ใช่ครับ ศีล และคำสอนศาสนาต่างๆ มีจริง แต่บางทีคนทั่วไปสนใจน้อยกว่าหลักการบางประการของคนธรรมดา ที่มีวิถีชีวิตที่ตนเองชื่นชอบ เพราะเขาชอบ อยากมีชีวิตแบบนั้น มากกว่าการเป็นนักบวช หรือถือศีลเป็นข้อๆ ซึ่งมากเกินไปสำหรับเขา ผมก็เลยเอามาเสนอไว้เป็นทางเลือกเท่านั้น

ลองอ่านที่ผมแปลไว้ดูครับ

ทั้งสองคนเป็นนักร้องเพลงคาวบอย เป็น กวี   ผู้บริหาร และพิธีกร ซึ่งรับจัดสัมมนาสร้างทีมเวอร์ค โดยใช้หลักการคุณธรรมแบบตะวันตกมาจูงใจสร้างประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่คนองค์กร  ก็คงเหมือนพิธีกร   5 ส.  หรือพิธีกรที่รับจัดฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพให้แก่องค์กรดังๆ หลายคนในประเทศไทย

tjcoparksitTJ20and20Mel

ผมชอบบทกวี “Bring Back the Code” ที่เรียกร้องให้โลกกลับมาใช้สปิริตแบบตะวันตก เพื่อพัฒนาโลกให้น่าอยู่  ยกคุณค่าของคุณธรรมน้ำมิตร เคารพ นับถือคนด้วยกัน  ดังเช่นคาวบอยยุคตะวันตก

ฟังเสียงอ่านแล้ว มีศัพท์หลายคำที่ไม่แน่ใจ ผมเลยเขียนไปขอบทกวีนี้จากเขาโดยตรง ซึ่งเขาก็ใจดี เขียนบทกวีทั้งหมดให้มา และอนุญาตให้เผยแพร่ได้ จึงขอนำมาแปลให้อ่านกันดัวยใจคาวบอยครับ


Bring Back the Code
by Jim Reader, Cowboy Entertainer, Canada
================================

In the Old West, you bet it was rough      ในตะวันตกสมัยก่อน เชื่อเลยว่ามันยากลำบาก
Both men and women were hardy and tough   ทั้งหญิงชายต่างแกร่งกล้าและทรหด
For sure there were those who were lawless and mean  แน่ละมีพวกนอกกฎหมายและพวกเอาแต่ได้
But most folks were fine,          แต่คนส่วนใหญ่เป็นคนดี
like you and like me.            เหมือนคุณ  เหมือนผม

In the absence of politics, fences and rules   ในภาวะที่ปลอดการเมือง ปลอดรั้วและกฎหมาย
an unwritten 'code' was the West's best tool   “บทบัญญัติ” ที่ไม่ต้องบันทึกคือเครื่องมือที่ดีที่สุดในยุคนั้น
You behaved, or you could die      คุณต้องทำตาม หรือไม่ก็ตาย
No foolin, no waiting, short trial.      ไม่มีการหลอก ไม่มีการรอ การพิพากษานั้นสั้น
An eye for an eye and a one way trip       ตาต่อตา และการเดินทางที่ไม่มีวันหวนกลับ
to that rangeland in the sky.         สู่ดินแดนทุ่งกว้างบนฟากฟ้าแห่งนั้น

So here we are now in a media blitzed haze   ดังนั้น วันนี้เราจึงมาอยู่ท่ามกลางความสับสนจากสื่อมากมาย
a hundred and twenty years later      ร้อยยี่สิบปีต่อจากนั้นมา
and the 'Code's' lost in space.         “บทบัญญัติ” ก็อันตรธานไปในอวกาศ
Well, I for one think that... well         แต่ ผมคนหนึ่ง ที่คิดว่า
since the world's in the tank         เนื่องจากโลกนี้เหมือนเวียนวนอยู่ในถัง
that living according to the 'Code'      การมีชีวิตอยู่ตาม “บทบัญญัติ”
could redeem us again.         จะนำคุณค่าที่หายไปของพวกเราคืนมาอีกครั้งหนึ่ง

From techno-speed to quick relief      จากความเร็วของเทคโนโลยีและการปลดปล่อยที่รวดเร็ว
from immediate gratification to ... who know's synthetic meat, จากความพอใจในทันที ถึง... ใครจะรู้  เนื้อสังเคราะห์
The world's a changing under our nose   โลกคือการเปลี่ยนแปลงอยู่แค่ใต้จมูกของเรา
and the values and principles our forefathers chose และคุณค่าและหลักการ ที่บรรพบุรุษของเราเลือก
have faded away, like petals off the rose.   ได้จางหายไปเหมือนกลีบกุหลาบที่ร่วงโรย

We're desensitized now         เราถูกทำให้เหมือนวัตถุที่ไร้ความรู้สึกในขณะนี้
through the press, movies, radio, games and TV,   โดยหนังสือพิมพ์  ภาพยนตร์  วิทยุ เกมส์ และทีวี
and it's 'little' eyes and ears          และดวงตา และหูน้อยๆ ทั้งหลาย
that are the victims of this disease      ต่างก็กลายเป็นเหยื่อของโรคร้ายนี้
We're constantly whacked and bombarded by stuff  เราถูกกระหน่ำตีและทิ้งระเบิดอย่างต่อเนื่องด้วยสิ่งต่างๆ
It appears there's no limits, nothing is sacred      ปรากฏชัดว่าไม่มีเขตจำกัด ไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์
enough is enough.               พอเป็นพอ

Let's go back in time            ลองย้อนกลับไปสู่มิติแห่งเวลา
turn back the clock            หมุนนาฬิกาย้อนกลับ
Back to the Future... major culture shock.   กลับไปสู่อนาคต... ความตื่นตระหนกทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่
I know it's cool to be a rebel and not to conform   ผมรู้ว่ามันง่ายที่จะเป็นผู้ต่อต้านและไม่ใช่เป็นผู้ยอมเดินตาม
But heck, nowadays your an outcast 'Pollyanna"   แต่ ฮึ, ทุกวันนี้ คุณจะถูกขับไล่ออกจากสังคม “มองโลกในแง่ดี”
if your friendly and warm.            ถ้าคุณเป็นคนกันเองและอบอุ่น

Imagine all people, in person or .. say on the phone   จินตนาการดูว่า คนทุกคน ปฏิบัติต่อกันไม่ว่าโดยตรง หรือทางโทรศัพท์
using kindness and kinship          ด้วยความเมตตากรุณา
that frontiersmen had known.         ดังเช่นคนยุคบุกเบิกได้กระทำมา
At its purest and best, this Code of the West   อย่างบริสุทธิ์ที่สุดและดีที่สุด,  แห่ง “บทบัญญัติแห่งตะวันตก” นี้
was personal traits that stood the test.   ด้วยสันดานเฉพาะตนที่ยืนยัดสู้ทนการทดสอบ

If more people had the cowboy's touch   ถ้ามีคนได้รับรู้ “สัมผัสแห่งคาวบอย” มากขึ้น
at courtesy, manners, respect and such,   ที่ความเอื้อเฟื้อ,  กริยามารยาท, ความนับถือ และอื่นๆ
they find right quick that integrity and honor   พวกเขาจะพบได้อย่างเร็วว่า  ความซื่อสัตย์และเกียรติศักดิ์
are powerful stuff.            คือพลังอันยิ่งใหญ่

Yup, the Code's behaviours, principles and values we need   ใช่, บทบัญญัติแห่งพฤติกรรม, หลักการ และคุณค่าที่เราต้องการ
to rope-in the indigence and rein-in the greed.    เพื่อผูกมัดไว้ซึ่งความยากไร้และความตระกะ

So here's to the Westerners      ดังนี้  ขอฝากถึงชาวตะวันตกทั้งหลาย
and their qualities of old,      และคุณภาพอันเก่าแก่ของพวกเขา
Dear God, bring back the Code.   พระเจ้า โปรดนำ “บทบัญญัติแห่งตะวันตก” นั้นกลับคืนมา

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

จดหมายอนุญาตให้เผยแพร่จาก Jim & Mar Reader  ชื่อในเครื่องหมายคำพูดเป็นชื่อจริงของผม ต้องขอปกปิดไว้ก่อนจึงแทนด้วยชื่อใน e-mail

From: "Jim & Mar Reader" < อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน >  Add to Address Book  Add Mobile Alert 
To: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
CC: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Subject: Re: "Bring Back the Code" a Cowboy Poem by Jim Reader
Date: Fri, 1 Feb 2008 07:22:51 -0700
Hello " อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน "..... thank you so so much for your comments about my poem, I will glady and openly share it with you and you can use it in any way you wish .... as long as you keep me in mind when giving credit for it!  :-)      I obviously feel passionate about this issue.  I see people all over the world treating other people with disrespect and that is only the beginning.   Thank you again, "Free", here are all the words for you:


Bring Back the Code
by Jim Reader, Cowboy Entertainer, Canada
================================

In the Old West, you bet it was rough
Both men and women were hardy and tough
For sure there were those who were lawless and mean
But most folks were fine,
like you and like me.

In the absence of politics, fences and rules
an unwritten 'code' was the West's best tool
You behaved, or you could die
No foolin, no waiting, short trial.
An eye for an eye and a one way trip
to that rangeland in the sky.

So here we are now in a media blitzed haze
a hundred and twenty years later
and the 'Code's' lost in space.
Well, I for one think that... well
since the world's in the tank
that living according to the 'Code'
could redeem us again.

From techno-speed to quick relief
from immediate gratification to ... who know's synthetic meat,
The world's a changing under our nose
and the values and principles our forefathers chose
have faded away, like petals off the rose.

We're desensitized now
through the press, movies, radio, games and TV,
and it's 'little' eyes and ears
that are the victims of this disease
We're constantly whacked and bombarded by stuff
It appears there's no limits, nothing is sacred
enough is enough.

Let's go back in time
turn back the clock
Back to the Future... major culture shock.
I know it's cool to be a rebel and not to conform
But heck, nowadays your an outcast 'Pollyanna"
if your friendly and warm.

Imagine all people, in person or .. say on the phone
using kindness and kinship
that frontiersmen had known.
At its purest and best, this Code of the West
was personal traits that stood the test.

If more people had the cowboy's touch
at courtesy, manners, respect and such,
they find right quick that integrity and honor
are powerful stuff.

Yup, the Code's behaviours, principles and values we need
to rope-in the indignance and rein-in the greed.
So here's to the Westerners
and their qualities of old,
Dear God, bring back the Code.

===========================================

ข้างล่างเป็นภาพบางส่วนจากกิจกรรมของพวกเขาที่นำมาจากเว็บไซต์ของเขา มีรูปวาดสวยๆ ด้วยครับ

TJ2020pumpkinwrestlecalfentertaininginclass

BEA20roping202partnersDay20is20DoneThree20Amigos.backup2020FrankdonewellTJmustang

 

สมาชิกเท่านั้นที่เขียนวิจารณ์เรื่องนี้ได้

Cowboy Life & Songs ยินดีต้อนรับ

NWRavatar_3Howdy!

Welcome to Cowboy Life & Songs website. We created this website to be a place for sharing of information and knowledges about old and new western life styles, philosophies, and experiences. We welcome Thais and international friends. Please enjoy your visit.

wayne300

ยินดีต้อนรับสู่ Cowboy Life and Songs, เราสร้างเว็บนี้เพื่อให้เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความคิดเห็น ปรัชญาชีวิต และประสบการณ์ ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตแบบคาวบอยตะวันตก หรือวิถึชีวิตยุคปัจจุบันที่คล้ายกับยุคตะวันตก เพื่อให้ง่ายต่อการการอ่านและค้นหาเนื้อหาสาระ โดยใช้ระบบ Content Management System หรือ CMS ที่แตกต่างจากระบบ Webboard ทั่วไป

เราอยากให้เว็บนี้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้รักวิถีชีวิตที่ตื่นเต้นผจญภัยแบบตะวันตก ยุคที่คาวบอย อินเดียนแดงยังใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ พึ่งพาตนเองด้วยการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ เพื่อช่วยให้คนทั่วไปได้รู้จักกับวิถีชีวิตแบบพอเพียงที่เคยมีมาแล้วในอดีต เรียนรู้ความผิดพลาดที่ความบ้าคลั่งในผลผลิตเกินพอ ได้ทำให้สังคมตะวันตกในอเมริกา กลายเป็นระบบอุตสาหกรรมที่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับยุคอุตสาหกรรมข่าวสารในปัจจุบัน เป็นการช่วยรักษาโลกนี้ให้ยั่งยืน โดยไม่เน้นแค่ผลผลิตและเงินตราว่าเป็นสิ่งวัดคุณค่าของมนุษย์มากจนลืมอนุรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้มีระบบการทำงานหลักอยู่ 2 ส่วนคือ บทความ และ กระดานข่าว (Cowboy Forum) ส่วนบทความมีไว้เพื่อให้สมาชิกได้เขียนบทความที่เป็นสาระประโยชน์ค่อนข้างยาว โดยจะมีพื้นที่ให้ผู้อ่านเขียนแสดงความคิดเห็นไว้ตอนท้าย มีระบบบรรณาธิการคอยตรวจสอบบทความก่อนขึ้นเว็บเหมือนหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ส่วนกระดานข่าว มีไว้เพื่อให้สมาชิกได้ตั้งกระทู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างอิสระ แต่โปรดระวังให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย พ.ร.บ. ข่าวสารข้อมูลและคอมพิวเตอร์ 2550 ซึ่งสรุปได้ง่ายๆ คือ ต้องไม่ให้ร้ายป้ายสี ดูหมิ่น ทำให้ผู้อื่นเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม

เนื้อหาในเว็บนี้ ส่วนหนึ่งคือกระทู้ที่ผมเขียนไว้ที่ www.cowboythai.com  ซึ่งบางกระทู้สูญหายไป ที่เหลือก็กระจายอยู่ในหลายบอร์ด บอร์ดเก่าปิดไม่ให้เข้าไปปรับปรุงแก้ไข(แยกเป็น 4 บอร์ดแล้วในขณะนี้) ซึ่งคงเป็นเพราะทางเว็บเน้นเรื่องการเป็นศูนย์กลางของการพบปะสังสรรค์ของชุมชนมากกว่า และก็เป็นจุดเด่นของเว็บนั้นจนทำให้เราได้รู้จักกันมากมายทั่วประเทศ  แต่ระบบเว็บบอร์ดแบบนั้น ไม่เหมาะในการเก็บรักษาบทความที่มีเนื้อหาสาระยาวๆ ที่ต้องการให้ถูกต้องแม่นยำ  ผมจึงต้องทำเว็บนี้ขึ้นมาอีกแห่งหนึ่ง หวังเพื่อช่วยเสริมในส่วนที่ขาดไปและเป็นการแยกบทความยาวๆ ไม่ให้ไปรบกวนผู้ที่ไม่ชอบอ่าน  

เหนืออื่นใดก็คือ ต้องการรวบรวมบทความด้านนี้ไว้ให้ง่ายแก่การค้นหา และทำการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ถูกต้องและมีเนื้อหามากขึ้น ตามข้อมูลที่ถูกค้นพบเพิ่มขึ้นตามกาลเวลา ไม่ใช่บทความแบบ static คือเขียนครั้งเดียวได้แค่ไนก็แค่นั้นแบบในหนังสือกระดาษที่ล้าสมัยไปแล้ว ผมต้องการให้เหมือนกับเป็นพจนานุกรม วิกกี้พิเดียภาษาไทย ทางด้านนี้ 

อย่างไรก็ตาม เราขอเชิญทุกท่านที่สนใจในแนวเดียวกัน มาช่วยกันเขียนบทความ  เขียนวิจารณ์แสดงความคิดเห็น   เพื่อช่วยกันเผยแพร่และรักษาไว้ซึ่งวิถีชิวิตที่เป็นความฝันของเรา ไม่ว่ามันจะเป็นจริงได้หรือไม่ก็ตาม  โดยท่านที่มี e-mail สามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกได้เลย ซึ่งท่านจะได้สิทธิเป็น "นักเขียน" ในขั้นต้นสำหรับบทความก่อน และจะมีบรรณาธิการช่วยตรวจสอบ และนำขึ้นตีพิมพ์ในเวลาไม่นาน  ส่วนกระดานข่าว สิ่งที่ท่านเขียน จะถูกตีพิมพ์ขึ้นเว็บทันทีเหมือนเว็บบอร์ดทั่วไป

เหตุจูงใจให้ผมชอบคาวบอยและอินเดียนแดง
คาวบอย และอินเดียนแดงในอดีต เป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วโลก เพราะเขามีจิตสำนึกและหลักธรรมนำชีวิตที่ดี จนมีคนรวบรวมไว้เป็นบัญญัติ 10 ประการของอินเดียนและคาวบอย ดังนี้

10Commandments

บัญญัติ 10 ประการของอินเดียนแดง
 1. จงปฎิบัติต่อโลกและทุกสิ่งที่อยู่บนโลกด้วยความเคารพ
 2. จงใกล้ชิดวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ตลอดเวลา(เทียบเท่ากับ พระเจ้า ของชนอเมริกัน พื้นเมือง)
 3. ให้ความเคารพสูงสุดต่อสิ่งมีชีวิตร่วมโลก 
 4. ร่วมกันทำงาน เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติโดยรวม
 5. ให้ความช่วยเหลือและเมตตาในทุกแห่งที่มีผู้ต้องการ
 6. ทำในสิ่งที่คุณรู้ว่าถูกต้อง
 7. ดูแลจิตใจและร่างกายให้ดีเสมอ
 8. อุทิศแบ่งปันความพยายาม เพื่อสิ่งที่ดีกว่า  
 9. จงจริงใจและซื่อสัตย์ตลอดเวลา
 10. รับผิดชอบการกระทำของตัวเองทุกประการ
บัญญัติ 10 ประการของคาวบอย
 1. คาวบอยต้องไม่ยิงก่อน ไม่ชกต่อยคนที่ตัวเล็กกว่า ไม่เอาเปรียบผู้อื่นอย่างไม่เป็นธรรม
 2. คาวบอยต้องไม่กลับคำพูด หรือทำลายความไว้วางใจที่ผู้อื่นมอบให้
 3. คาวบอยต้องรักษาสัตย์
 4. คาวบอยต้องอ่อนโยนต่อเด็ก คนแก่ และการุณต่อสัตว์ทั่วไป
 5. คาวบอยต้องไม่สนับสนุนหรือมีความคิดในการแบ่งแยกเผ่าพันธุ์หรือศาสนา
 6. คาวบอยต้องช่วยเหลือผู้ที่กำลังเดือดร้อนทุกข์ยาก
 7. คาวบอยต้องเป็นคนรับจ้างหรือคนงานที่ดี
 8. คาวบอยต้องมีความสะอาดทางความคิด คำพูด การกระทำ และนิสัยส่วนตัว
 9. คาวบอยต้องให้เกียรติ์ผู้หญิง เคารพพ่อแม่ และเคารพกฎหมาย
 10. คาวบอยต้องเป็นผู้รักชาติ
โดยนัยนี้ เว็บนี้ต้องการเผยแพร่หลักธรรมนำชีวิตที่ดีตามแนวพอเพียงแบบตะวันตก ซึ่งไม่ขัดแย้งกับคำสอนของศาสนาใดๆ รวมทั้งลักษณะของคุณธรรม น้ำมิตร ความวิริยะพากเพียร ในการต่อสู้ด้วยลำแข้งของตนเอง เพื่อดำรงชีวิตท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เลวร้าย ซึ่งเราก็ไม่อาจทราบได้ว่า จากปัญหา global warming และการทำลายธรรมชาติอย่างหนักขณะนี้ ในอนาคต สภาพแวดล้อมทั่วโลกอาจหวนกลับไปเป็นแบบดินแดนกันดารในยุคตะวันตกก็ได้
เว็บนี้ไม่หวังผลทางการค้า เราหวังเพียงเพื่อนร่วมอุดมการณ์ ที่ต้องการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามในสังคม ในแนวทางผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยกับตะวันตก
 

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ (Login)

สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิ์โพสต์ข้อความในกระดานสนทนา เขียนและวิจารณ์บทความ โปรดล็อกอิน ถ้าไม่ใช่สมาชิกลงทะเบียนเป็นสมาชิกได้เลยครับ เมื่อ Login ท่านจะได้รับ ReCAPTCHA Text Error. ให้ลงไปดูด้านล่าง จะมีหน้าต่างให้ป้อนตัวเลขหรือตัวหนังสือจากภาพ 2 ภาพ ให้ป้อนให้ครบทุกตัวตามรูป แล้วคลิกที่ "เข้าสู่ระบบ" เป็นระบบป้องกันการล๊อกเข้าระบบโดย robot ของพวก hacker ครับ

ขอบคุณที่แวะมาเยือน Cowboy Life & Songs ขอให้สนุกกับบรรยากาศตามแบบของคนมีใจคาวบอยใน western style ครับ

Who's Online

เรามี 381 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Cowboy Commics

ปืนเหนือปืน

คลิ๊กที่ภาพเพื่ออ่านได้เลยครับ

InventionOfAGunFighter-1-ss

นิยายภาพสร้างจากหนังทีวีซีรี่อเมริกันคาวบอยที่คนนิยมมากที่สุด "โบนันซ่า" ซึ่งฉายต่อเนื่องกันนานถึง 14 ปี จาก 12  ก.ย. 1959 - 16 ม.ค. 1973  นี่เป็นตอนหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นว่า ธาตุแท้ของลูกผู้ชายใจคาวบอยตัวจริง ควรเป็นอย่างไร

นี่คือเรื่องราวที่เป็นความฝันของคนรักคาวบอยจำนวนมาก ตัวละัครเอกคือคนในครอบ ครัวปศุสัตว์ "พอนเดอโรซ่า" ที่เป็นไร่ปศุสัตว์อันกว้างใหญ่ไพศาล มีทั้งทุ่งหญ้า ป่าไม้ ภูเขาและทะเลสาบ กินอาณาบริเวณประมาณ 1,000 ตารางไมล์ หรือประมาณ 2,900 ตารางกิโลเมตร (ประมาณเท่ากับจังหวัดเชีียงใหม่ทั้งจังหวัด) ซึ่ง เบ็น คาร์ตไรต์ คือผู้เข้ามาจับจองและบุกเบิกกับลูกชาย 3 คน อาชีพหลักของครอบครัวนี้คือ เลี้ยงวัวหลายหมื่นตัว และทำป่าไม้ในที่ดินของตนเอง พวกเขาคือคาวบอยตัวจริงในความฝันของคนที่ชอบหนังแนวคาวบอยจำนวนหลายล้านคนทั่วโลก  

 

การ์ตูนคาวบอย Have Gun Will Travel ตอน โจรจำเป็น

ดาวโหลด e-book เรื่อง โจรจำเป็น

******************

การ์ตูนคาวบอย Gene Autry
ตอน The Ghost Outlaws(โจรผี)

 

ดาวโหลด e-book เรื่อง โจรผี

******************

Gunsmoke ตอน ขนเหยี่ยว

ดาวน์โหลด e-book เรื่อง ขนเหยี่ยว

******************

Lawman ตอน The Deputy
(ผู้รักษากฎหมายตอนผู้ช่วยนายอำเภอ)

ดาวน์โหลด e-book เรื่อง Lawman ตอน The Deputy
(ผู้รักษากฎหมายตอนผู้ช่วยนายอำเภอ)

ดาวโหลดโปรแกรมอ่าน e-book ได้ที่นี่ http://comicrack.cyolito.com/