โปรดนำบัญญัติตะวันตกคืนมา Bring Back the Code

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2011 เวลา 12:15 น. Lonesome Dove วิถีชิวิตคาวบอย ศิลปะวัฒนธรรม อาวุธและเครื่องมือ - หลักคิดและความเชื่อโชคลาง Ideology & Superstitiou
พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

poetry20coverBring Back the Code โปรดนำบทบัญญัติตะวันตกคืนมา

ผมเคยไปเจอ บทกวีคาวบอย “Bring Back the Code”  ของ  Jim & Mar  Reader  มีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจทีเดียว  สามารถฟังเสียงอ่านบทกวีของเขาได้ที่ http://www.cowboyreview.com/clips.htm

คนที่เคร่งศาสนาอาจหาว่าผมบ้า ศีลห้า ศีลแปด หรือบทบัญญัติ 10 ประการในศาสนาคริสต์ก็มีอยู่แล้ว จะมายัดเยียดอะไรกันอีก

ใช่ครับ ศีล และคำสอนศาสนาต่างๆ มีจริง แต่บางทีคนทั่วไปสนใจน้อยกว่าหลักการบางประการของคนธรรมดา ที่มีวิถีชีวิตที่ตนเองชื่นชอบ เพราะเขาชอบ อยากมีชีวิตแบบนั้น มากกว่าการเป็นนักบวช หรือถือศีลเป็นข้อๆ ซึ่งมากเกินไปสำหรับเขา ผมก็เลยเอามาเสนอไว้เป็นทางเลือกเท่านั้น

ลองอ่านที่ผมแปลไว้ดูครับ

ทั้งสองคนเป็นนักร้องเพลงคาวบอย เป็น กวี   ผู้บริหาร และพิธีกร ซึ่งรับจัดสัมมนาสร้างทีมเวอร์ค โดยใช้หลักการคุณธรรมแบบตะวันตกมาจูงใจสร้างประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่คนองค์กร  ก็คงเหมือนพิธีกร   5 ส.  หรือพิธีกรที่รับจัดฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพให้แก่องค์กรดังๆ หลายคนในประเทศไทย

tjcoparksitTJ20and20Mel

ผมชอบบทกวี “Bring Back the Code” ที่เรียกร้องให้โลกกลับมาใช้สปิริตแบบตะวันตก เพื่อพัฒนาโลกให้น่าอยู่  ยกคุณค่าของคุณธรรมน้ำมิตร เคารพ นับถือคนด้วยกัน  ดังเช่นคาวบอยยุคตะวันตก

ฟังเสียงอ่านแล้ว มีศัพท์หลายคำที่ไม่แน่ใจ ผมเลยเขียนไปขอบทกวีนี้จากเขาโดยตรง ซึ่งเขาก็ใจดี เขียนบทกวีทั้งหมดให้มา และอนุญาตให้เผยแพร่ได้ จึงขอนำมาแปลให้อ่านกันดัวยใจคาวบอยครับ


Bring Back the Code
by Jim Reader, Cowboy Entertainer, Canada
================================

In the Old West, you bet it was rough      ในตะวันตกสมัยก่อน เชื่อเลยว่ามันยากลำบาก
Both men and women were hardy and tough   ทั้งหญิงชายต่างแกร่งกล้าและทรหด
For sure there were those who were lawless and mean  แน่ละมีพวกนอกกฎหมายและพวกเอาแต่ได้
But most folks were fine,          แต่คนส่วนใหญ่เป็นคนดี
like you and like me.            เหมือนคุณ  เหมือนผม

In the absence of politics, fences and rules   ในภาวะที่ปลอดการเมือง ปลอดรั้วและกฎหมาย
an unwritten 'code' was the West's best tool   “บทบัญญัติ” ที่ไม่ต้องบันทึกคือเครื่องมือที่ดีที่สุดในยุคนั้น
You behaved, or you could die      คุณต้องทำตาม หรือไม่ก็ตาย
No foolin, no waiting, short trial.      ไม่มีการหลอก ไม่มีการรอ การพิพากษานั้นสั้น
An eye for an eye and a one way trip       ตาต่อตา และการเดินทางที่ไม่มีวันหวนกลับ
to that rangeland in the sky.         สู่ดินแดนทุ่งกว้างบนฟากฟ้าแห่งนั้น

So here we are now in a media blitzed haze   ดังนั้น วันนี้เราจึงมาอยู่ท่ามกลางความสับสนจากสื่อมากมาย
a hundred and twenty years later      ร้อยยี่สิบปีต่อจากนั้นมา
and the 'Code's' lost in space.         “บทบัญญัติ” ก็อันตรธานไปในอวกาศ
Well, I for one think that... well         แต่ ผมคนหนึ่ง ที่คิดว่า
since the world's in the tank         เนื่องจากโลกนี้เหมือนเวียนวนอยู่ในถัง
that living according to the 'Code'      การมีชีวิตอยู่ตาม “บทบัญญัติ”
could redeem us again.         จะนำคุณค่าที่หายไปของพวกเราคืนมาอีกครั้งหนึ่ง

From techno-speed to quick relief      จากความเร็วของเทคโนโลยีและการปลดปล่อยที่รวดเร็ว
from immediate gratification to ... who know's synthetic meat, จากความพอใจในทันที ถึง... ใครจะรู้  เนื้อสังเคราะห์
The world's a changing under our nose   โลกคือการเปลี่ยนแปลงอยู่แค่ใต้จมูกของเรา
and the values and principles our forefathers chose และคุณค่าและหลักการ ที่บรรพบุรุษของเราเลือก
have faded away, like petals off the rose.   ได้จางหายไปเหมือนกลีบกุหลาบที่ร่วงโรย

We're desensitized now         เราถูกทำให้เหมือนวัตถุที่ไร้ความรู้สึกในขณะนี้
through the press, movies, radio, games and TV,   โดยหนังสือพิมพ์  ภาพยนตร์  วิทยุ เกมส์ และทีวี
and it's 'little' eyes and ears          และดวงตา และหูน้อยๆ ทั้งหลาย
that are the victims of this disease      ต่างก็กลายเป็นเหยื่อของโรคร้ายนี้
We're constantly whacked and bombarded by stuff  เราถูกกระหน่ำตีและทิ้งระเบิดอย่างต่อเนื่องด้วยสิ่งต่างๆ
It appears there's no limits, nothing is sacred      ปรากฏชัดว่าไม่มีเขตจำกัด ไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์
enough is enough.               พอเป็นพอ

Let's go back in time            ลองย้อนกลับไปสู่มิติแห่งเวลา
turn back the clock            หมุนนาฬิกาย้อนกลับ
Back to the Future... major culture shock.   กลับไปสู่อนาคต... ความตื่นตระหนกทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่
I know it's cool to be a rebel and not to conform   ผมรู้ว่ามันง่ายที่จะเป็นผู้ต่อต้านและไม่ใช่เป็นผู้ยอมเดินตาม
But heck, nowadays your an outcast 'Pollyanna"   แต่ ฮึ, ทุกวันนี้ คุณจะถูกขับไล่ออกจากสังคม “มองโลกในแง่ดี”
if your friendly and warm.            ถ้าคุณเป็นคนกันเองและอบอุ่น

Imagine all people, in person or .. say on the phone   จินตนาการดูว่า คนทุกคน ปฏิบัติต่อกันไม่ว่าโดยตรง หรือทางโทรศัพท์
using kindness and kinship          ด้วยความเมตตากรุณา
that frontiersmen had known.         ดังเช่นคนยุคบุกเบิกได้กระทำมา
At its purest and best, this Code of the West   อย่างบริสุทธิ์ที่สุดและดีที่สุด,  แห่ง “บทบัญญัติแห่งตะวันตก” นี้
was personal traits that stood the test.   ด้วยสันดานเฉพาะตนที่ยืนยัดสู้ทนการทดสอบ

If more people had the cowboy's touch   ถ้ามีคนได้รับรู้ “สัมผัสแห่งคาวบอย” มากขึ้น
at courtesy, manners, respect and such,   ที่ความเอื้อเฟื้อ,  กริยามารยาท, ความนับถือ และอื่นๆ
they find right quick that integrity and honor   พวกเขาจะพบได้อย่างเร็วว่า  ความซื่อสัตย์และเกียรติศักดิ์
are powerful stuff.            คือพลังอันยิ่งใหญ่

Yup, the Code's behaviours, principles and values we need   ใช่, บทบัญญัติแห่งพฤติกรรม, หลักการ และคุณค่าที่เราต้องการ
to rope-in the indigence and rein-in the greed.    เพื่อผูกมัดไว้ซึ่งความยากไร้และความตระกะ

So here's to the Westerners      ดังนี้  ขอฝากถึงชาวตะวันตกทั้งหลาย
and their qualities of old,      และคุณภาพอันเก่าแก่ของพวกเขา
Dear God, bring back the Code.   พระเจ้า โปรดนำ “บทบัญญัติแห่งตะวันตก” นั้นกลับคืนมา

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

จดหมายอนุญาตให้เผยแพร่จาก Jim & Mar Reader  ชื่อในเครื่องหมายคำพูดเป็นชื่อจริงของผม ต้องขอปกปิดไว้ก่อนจึงแทนด้วยชื่อใน e-mail

From: "Jim & Mar Reader" < อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน >  Add to Address Book  Add Mobile Alert 
To: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
CC: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Subject: Re: "Bring Back the Code" a Cowboy Poem by Jim Reader
Date: Fri, 1 Feb 2008 07:22:51 -0700
Hello " อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน "..... thank you so so much for your comments about my poem, I will glady and openly share it with you and you can use it in any way you wish .... as long as you keep me in mind when giving credit for it!  :-)      I obviously feel passionate about this issue.  I see people all over the world treating other people with disrespect and that is only the beginning.   Thank you again, "Free", here are all the words for you:


Bring Back the Code
by Jim Reader, Cowboy Entertainer, Canada
================================

In the Old West, you bet it was rough
Both men and women were hardy and tough
For sure there were those who were lawless and mean
But most folks were fine,
like you and like me.

In the absence of politics, fences and rules
an unwritten 'code' was the West's best tool
You behaved, or you could die
No foolin, no waiting, short trial.
An eye for an eye and a one way trip
to that rangeland in the sky.

So here we are now in a media blitzed haze
a hundred and twenty years later
and the 'Code's' lost in space.
Well, I for one think that... well
since the world's in the tank
that living according to the 'Code'
could redeem us again.

From techno-speed to quick relief
from immediate gratification to ... who know's synthetic meat,
The world's a changing under our nose
and the values and principles our forefathers chose
have faded away, like petals off the rose.

We're desensitized now
through the press, movies, radio, games and TV,
and it's 'little' eyes and ears
that are the victims of this disease
We're constantly whacked and bombarded by stuff
It appears there's no limits, nothing is sacred
enough is enough.

Let's go back in time
turn back the clock
Back to the Future... major culture shock.
I know it's cool to be a rebel and not to conform
But heck, nowadays your an outcast 'Pollyanna"
if your friendly and warm.

Imagine all people, in person or .. say on the phone
using kindness and kinship
that frontiersmen had known.
At its purest and best, this Code of the West
was personal traits that stood the test.

If more people had the cowboy's touch
at courtesy, manners, respect and such,
they find right quick that integrity and honor
are powerful stuff.

Yup, the Code's behaviours, principles and values we need
to rope-in the indignance and rein-in the greed.
So here's to the Westerners
and their qualities of old,
Dear God, bring back the Code.

===========================================

ข้างล่างเป็นภาพบางส่วนจากกิจกรรมของพวกเขาที่นำมาจากเว็บไซต์ของเขา มีรูปวาดสวยๆ ด้วยครับ

TJ2020pumpkinwrestlecalfentertaininginclass

BEA20roping202partnersDay20is20DoneThree20Amigos.backup2020FrankdonewellTJmustang